Vedtægter

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Vedtægter for Grundejerforeningen Holmstrup Bakker


 


Vedtægtsoversigt


Afsnit I Navn, hjemsted og formål § 1-3

Afsnit II Medlemmer § 4-7

Afsnit III Medlemmernes forhold til foreningen § 8-15

Afsnit IV Generalforsamlingen § 16-26

Afsnit V Hovedbestyrelsen § 27-36

Afsnit VI Afdelingerne § 37-44

Afsnit VII Regnskab og revision § 45-51

Afsnit VIII Særlige bestemmelserNavn, hjemsted og formål §1 - 3


 § 1

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Holmstrup Bakker".


§ 2

Foreningens hjemsted er Århus kommune.


§ 3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område, herunder:at varetage de krav m.v., der er stillet til foreningen i den af Århus kommune vedtagne: "Lokalplan nr.2 for boligområdet og erhvervsområdet Holmstrup Mark" syd for Viborgvej",


at eje og administrere områdets veje, stier og grønne områder i det omfang, det pålægges foreningen,


at eje og administrere fælles anlæg i det omfang, det pålægges foreningen,


at eje og administrere fælles anlæg i det omfang, det besluttes af foreningen. Beslutninger vedrørende sådanne anlæg kan kun træffes efter samme retningslinier som ved ændring af foreningens vedtægter,


at søge at fremme fællesskabet i dag og i fremtiden indenfor foreningens rammer.

Medlemmer § 4 - 15


 § 4

I henhold til "Lokalplan nr.2 for boligområdet Holmstrup Mark" syd for Viborgvej" er alle ejere af arealer indenfor lokalplanens område pligtige medlemmer af foreningen med undtagelse af ejerne af matr. nr. lh, lk, 1l og lef Holmstrupgård, Brabrand sogn samt ejerne af arealer i lokalplanområde III (erhvervsparceller).


§ 5

De i §4 omtalte ejere af arealer i lokalplanens område der ikke er pligtige medlemmer, skal optages som medlemmer, hvis de ønsker det. Betingelserne ved indtræden og udtræden fastsættes af bestyrelsen.


§ 6

Med 2/3 flertal, af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer, kan det besluttes, at ejere af grunde udenfor lokalplanområdet kan optages som medlemmer af grundejerforeningen. Betingelserne fastsættes af generalforsamlingen.


§ 7

Med 2/3 flertal, af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer, kan det besluttes, at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.


§ 8

Pligtige medlemmer:

Når et medlem afhænder sin grund, ophører medlemskabet af foreningen fra overtagelsesdatoen. Fra samme dato indtræder erhververen af grunden som medlem af foreningen.


§ 9

Frivillige medlemmer:

Indtræden som medlem i foreningen sker senest 2 måneder fra datoen for vedkommendes skriftlige anmodning herom.

Anmodningen om udtrædelse af foreningen skal ske skriftligt på de af bestyrelsen fastsatte betingelser.


§ 10

Meddelelse ved ejerskifte:

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at meddele ejerskiftet til foreningens hovedkasserer og for nye ejere, der ikke automatisk er medlemmer, skal samtidig oplyses om vedkommende ønsker at blive optaget som medlem.


§ 11

Hæftelse m.v.:

Udtrådte medlemmer har fra udtrædelsesdatoen ingen krav på foreningens formue. Foreningens medlemmer hæfter pro rata for foreningens forpligtelser. I forhold til tredjemænd hæfter foreningens medlemmer ikke solidarisk.


§ 12

Underretning:

Medlemmerne henstilles at holde bestyrelsen underrettet om deres respektive adresser af hensyn til mødeindkaldelser m.v.


§ 13

Bidraget:

Bidraget består af kontingent til foreningen og kontingent til afdelingen og fastsættes på henholdsvis den ordinære generalforsamling og den ordinære afdelingsgeneralforsamling.

Bidraget skal indbetales helårligt i maj måned på den af bestyrelsen fastsatte måde, og der kan eventuelt opkræves et aconto beløb.

Der skal betales bidrag for hver grund, man ejer. Ved ejerskifte/udtræden sker ingen refusion af forfaldne bidrag.


§ 14

Restance:

Er et medlem mere end 2½ måned i restance med bidraget eller et aconto beløb kan dette inddrives ad retslig vej, efter at medlemmet skriftligt er påmindet om at berigtige restancen inden 8 dage.

Alle omkostninger med inddrivelsen betales af medlemmet.

På den årlige generalforsamling fastsættes restancegebyrerne for:

a: for sent indbetalt

b: 1. rykker efter 14 dage

c: rykker efter yderligere 1 måned

Er en restance ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling eller en afdelingsgeneralforsamling, fortabes retten til at deltage i denne eller valgbarheden til denne.


§ 15

Medlem, af bestyrelsen m.v.:

Intet medlem kan undslå sig valg til bestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen. Dog kan medlemmer over 65 år og medlemmer, der har beklædt en tillidspost i foreningen i 4 år eller mere kræve sig fritaget.

Udtræden kan dog ske af helbredsmæssige årsager og skal godkendes af bestyrelsen.Generalforamlingen §16 - 26


 § 16

Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed.


§ 17

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15/3-15/4.


§ 18

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem på den i medlemsprotokollen anførte adresse.


§ 19

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.

Forslag skal offentliggøres til medlemmerne, eventuelt i forkortet form, senest 3 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer omdeles skriftligt til samtlige husstande senest 7 dage før generalforsamlingen.

(Ændret 2018)


§ 20

Den ordinære generalforsamlings dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert medlem samtidig med indkaldelsen og skal mindst omfatte følgende punkter:

1.

Valg af dirigent


2.

Formandens beretning om det forløbne år


3.

Kassererens aflæggelse af regnskab


4.

Rettidigt indkomne forslag


5.

Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent

og restancegebyrerne


a) for sent indbetalt


b) 1. rykker efter 14 dage


c) rykker efter yderligere 1 måned


6.

Valg af formand og suppleant


7.

Valg af kasserer og suppleant


8.

Valg af revisor og suppleant


9.

Eventuelt


Sager der ikke er optaget på dagsordenen samt punkter under "Eventuelt", kan ikke sættes under afstemning.


§ 21

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance, har anmodet om dette ved en skriftlig motiveret begæring til bestyrelsen.


§ 22

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning.


§ 23

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og referenten, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.


§ 24

Hvert medlem har to stemmer for hver grund han ejer, men ingen kan dog stemme med mere end maximalt 6 stemmer i alt.

Hvert medlem kan give et andet medlem en skriftlig fuldmagt til at stemme for sig vedrørende et eller andet punkt eller generelt. Ingen kan dog ved fuldmagter stemme med mere end 4 stemmer (egen husstand plus en anden husstand). Et medlem, der ejer flere grunde, kan kun stemme ved fuldmagt for en husstand i alt ud over egen husstand og i alt samlet antal stemmer ved egne grunde og ved fuldmagter kan ikke give ret til mere end 6 stemmer.


§ 25

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem eller dirigenten kræver skriftlig afstemning.


§ 26

Følgende punkter kræver samtlige medlemmers beslutning:


Medlemmer skal hæfte solidarisk overfor tredjemand.


Følgende punkter kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer:


Ændringer af vedtægter.


Opløsning af foreningen.


Bevilling af midler ud over det til administrationen og den almindelige drift nødvendige.


Pålægning af indskud/ekstra indskud fra medlemmerne.


Optagelse af lån.


Beslutning om ejerskab og administration af fælles anlæg.


Anvendelse af de store fællesarealer.


Optagelse af medlemmer udenfor lokalplanområdet.


Sammenslutning med en anden grundejerforening.


Ændringer i ordensreglementet.


øvrige punkter kræver simpelt flertal.

Hovedbestyrelsen § 27- 36


 § 27

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

Afdelingerne nævnt i §37 udpeger 1 medlem jævnfør §40

Der kan kun vælges een person pr. husstand til bestyrelsen, som suppleant eller revisor.

Bestyrelsen skal altid have mindst 7 medlemmer.

Ved frafald (udtræden indenfor valgperioden), for formanden eller kassereren tiltræder suppleanten, om nødvendigt indkaldes til nyvalg på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Ved frafald af valgt bestyrelsesmedlem fra en afdeling, er den forpligtet til at vælge en anden.

Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde beslutte at vente til næste ordinære valg. (Ændret i 2010)


§ 28

Bestyrelsens arbejdsområde (jævnfør senere vedrørende afdelingerne) er følgende:


Fællesarealer:


Jordvoldene langs Holmstrupgårdvej og Jernaldervej,


Voldbækarealet inkl.. regnvandsbassinet,


Arealet fra Holmstrup til søerne og


Arealet mod ejendomme ved Eldalen, i det omfang de ikke bibeholdes som offentlige arealer.


Fællesanliggender m.v.


Snerydning


Vedligeholdelse af grundejerforeningens stier.


Vedligeholdelse af grundejerforeningens græsarealer.

 

Generalforsamlinger


Økonomi (indbetalinger og udbetalinger)


Fællesaktiviteter for alle afdelinger


Ordensreglement for ovenstående fællearealer


Afklaring af spørgsmål mellem afdelingerne og indenfor den enkelte afdeling


Fungere som afdelingsbestyrelse for afdelinger, der ikke selv ønsker at have en afdelingsbestyrelse

Fungere som afdelingsbestyrelse for medlemmer, der ikke naturligt kan være medlem af en af de 7 afdelinger


Føre tilsyn med afdelingerne og om fornødent sørge for at forsømte forhold i en afdeling bringes i orden på afdelingens bekostning


Kontingentfastsættelse vedrørende fællesanliggender efter et i forvejen udarbejdet budget


§ 29

Bestyrelsesmedlemmer udpeges af de enkelte afdelinger jvf. §40 og indtræder automatisk efter ordinær hovedgeneralforsamling, og udtræder ligeledes først ved ordinær hovedgeneralforsamlings afslutning.

Formand og kasserer vælges for 2 år, hvor formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år. (Ændret i 2010)


§ 30

Den udpegede bestyrelse konstituerer sig selv med valg af næstformand, der træder i formandens sted ved dennes fravær.

Den valgte formand og kasserer kan samtidig være formand eller kasserer i en afdeling/parcelforening.

Den valgte formand og kasserer kan ikke være fra samme afdeling/parcelforening.


§ 31

I tilfælde af formandens eller kassererens forfald indtræder suppleanten indtil generalforsamling. Hvis også suppleanten har forfald, skal der straks indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.


§ 32

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer deltager i mødet, herunder formanden.


§ 33

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 34

Der indkaldes til bestyrelsesmøde så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.


§ 35

Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes der et referat i en protokol. Protokollen fremlægges ved hvert bestyrelsesmøde og referatet fra det sidst foregående møde underskrives af de i det omhandlende bestyrelsesmøde deltagende medlemmer.


§ 36

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal i bestyrelsen eller af formanden og kassereren i foreningen.

Et flertal i bestyrelsen kan give kassereren enefuldmagt til at disponere på foreningens konti (såvel penge- som depotkonti) i danske pengeinstitutter samt til at forpligte foreningen i pengeinstitutternes eventuelle telefonservice/home banking.
Afdelingerne § 37 - 44


 § 37

Foreningen er opdelt i følgende 8 afdelinger.


1. Holmstrupgårdvej 100-244

2. Jernaldervej 290-336,346A-408 (lige)

3. Holmstruphøjvej 3-149,187-197 (ulige)

4. Holmstruphøjvej 10-88 (lige)

5. Holmstruphøjvej 90-132 (lige)

6. Holmstruphøjvej 199-233 (ulige)

7. Holmstruphøjvej 151A-185(ulige)

8. Hovedforeningen Erhvervsparceller på Jernaldervej 278-288(lige), Holmstruphøjvej 6, Jernaldervej 346A+346B (Ændret 2010)


§ 38

Afdelingsbestyrelserne, der består af 3 eller 5 medlemmer, vælges af medlemmerne i de enkelte afdelinger på en i perioden 15/2-14/3 indkaldt afdelingsgeneralforsamling.

Halvdelen +1 vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år.

Der kan kun vælges een person pr. husstand til bestyrelsen, som suppleant eller revisor. Afdelingsgeneralforsamlingen fastsætter hvert år antallet af medlemmer af afdelingsbestyrelsen.


§ 39

Afdelingsgeneralforsamling indkaldes, fungerer osv. på samme måde som generalforsamlingen, idet dagsordenen for den ordinære afdelingsgeneralforsamling er mindst følgende punkter:


1. Valg af dirigent

2. Afdelingsformandens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af afdelingsregnskabet

4. Rettidigt indkomne forslag

5. Fremlæggelse af afdelingsbudget og fastsættelse af afd.kontingent

6. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt


§ 40

Afdelingsbestyrelsen vælger selv formand, kasserer og det medlem, der skal indtræde i hovedbestyrelsen på det første møde efter afdelingsgeneralforsamlingen. Dette valg skal være foretaget inden den ordinære generalforsamling.


§ 41

Afdelingsbestyrelsens arbejdsområde (jævnført tidligere vedrørende foreningsbestyrelsen):


Fællesarealer (indenfor området) - anlæg og vedligeholdelse m.v. (dog ikke græsslåning)


Veje, anlæg (indenfor området) - vedligeholdelse m.v.


Ordensreglement for afdelingen


Kontingentfastsættelse til afdelingen (kontingentet skal skriftligt meddeles hovedbestyrelsen senest 14 dage efter vedtagelsen)


Afholdelse af afdelingsmøder og afdelingsgeneralforsamlinger


§ 42

Afdelingen tegnes af et flertal i afdelingsbestyrelsen eller i mindre betydningsfulde forhold af formanden alene.

Et flertal i afdelingsbestyrelsen kan give afdelingskassereren enefuldmagt til at disponere på afdelingens konti i danske pengeinstitutter.

Eventuelt opsparede midler til vejformål kan kun anvendes inden for afdelingens geografiske område, og brug af midlerne kræver afdelingsgeneralforsamlingens godkendelse  med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.


§ 43

(udgået i 2012)


 

§ 44

(Udgået i 2010)


Regnskab og revision § 45 -51§ 45

Regnskabsåret er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse til 31/12 1986.


§ 46

Del-regnskaberne skal økonomisk være så uafhængige som muligt med egne bankkonti m.v. Større beløb kan ikke lånes af en anden afdeling uden bestyrelsen og de(n) berørte afdelingsbestyrelse(r)s bemyndigelse og ikke uden beregning af renter. Afdelingernes regnskaber skal afleveres til hovedbestyrelsen på dennes forlangende.


§ 47

Ind- og udbetalinger foretages gennem kassererne, der kun må have et minimum i kontant kassebeholdning, idet bank og/eller girokonto skal anvendes. Hovedkassereren og afdelingskassererne skal være kautionsforsikrede og udgifter hertil afholdes af henholdsvis hovedforeningen og afdelingerne. Bestyrelsen beslutter hvilken bank, der skal benyttes, idet hovedforeningen og alle afdelinger skal benytte samme bank. Hovedforeningens kasserer opkræver både afdelings- og fælleskontingent. Tab og restancer afholdes af hovedforeningen. Afdelingernes kontingenter overføres til afdelingernes pengekonti senest en måned efter sidste rettidige indbetalingsdag.


§ 48

Formændene for foreningen eller afdelingerne skal attestere alle udgiftsbilag, der vedrører deres ansvarsområde.


§ 49

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. En revisor kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Revisorerne skal revidere foreningens regnskaber mindst èn gang årligt, og påtegne foreningens årsregnskab.


Giver revisionen anledning til kritik, skal denne straks meddeles til formanden, der foreligger den for bestyrelsen§ 50

Revisoren skal kritisk bedømme, om især udgifterne er berettiget med hensyn til størrelse og til opfyldelse af foreningens formål.


§ 51

Revisorerne kan i øvrigt dele eventuelle arbejdsopgaver mellem sig, hvis de finder det formålstjenligt. Revisorerne er i øvrigt berettiget til af modtage alle oplysninger, materialer m.v. de kræver, herunder til at foretage uanmeldt kasseeftersyn, som der skal være mindst 1 af pr. år.
Særlige bestemmelser § 52 - 55§ 52

Spørgsmål, som ikke er belyst i disse love skal bestyrelsen besvare efter bedste evne og eventuelt fremlægges på førstkommende generalforsamling.


§ 53

Ved forslag om opløsning af foreningen kræves 2/3  flertal blandt de fremmødte ved 2 på hinanden

følgende generalforsamlinger, der afholdes med min. 4 ugers og max. 10 ugers interval.

Der skal  her stilles forslag om anvendelsen af foreningens formue, som så vidt muligt skal anvendes

i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelser. Ved opløsning af en afdelingsbestyrelse

administrerer hovedbestyrelsen afdelingens formue og drift. (Ændret 2018)


§ 54

Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med den tinglyste lokalplan m.v. der er gældende for området.


§ 55

Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.


***

Ovenstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26/11 1985.

Ændring af de enkelte paragraffer som er vedtaget på generalforsamlingerne i efterfolgende perioder er indarbejdet i ovenstående.